Dirigentie de santier

Oferim servicii complete de dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții pe raza județului Mureș.

Citiți mai jos atribuțiile dirigintelui de șantier pentru a vedea de ce este acesta important pentru dumneavoastră. Contractarea unui diriginte de șantier este obligatorie, potrivit Legii nr. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

20200130_123641
20190613_134010
In perioada de pregatire a investitiei
 1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
 2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatul de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;
 3. studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;
 4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
 5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
 6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați în însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
 7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
 8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante și le depune împreună cu proiectanții de specialitate la IJC/ICB în vederea vizării;
 9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
 10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;
 11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
 13. verifică existența ”Planului calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IJC/ICB;
 15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil
La receptia lucrarilor
 1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de receție;
 2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de receție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;
 3. predau către investitor actele de recepție și carte tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.
kern
In perioada executiei lucrarilor
 1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
 2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiect;
 3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
 4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul a expirat;
 5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
 6. verifică respectarea ”Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
 7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
 8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
 9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
 10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
 11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
 12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
 13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;
 14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
 15. anunță IJC/ICB privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
 16. anunță IJC/ICB privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
 17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
 18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.